Lipiec 2014
P W Ś C P S N
« cze    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Najnowsze komentarze

Fundusze Europejskie na wsparcie turystyki i kultury

 

 

1.  Miejsce usług turystycznych w gospodarce państw członkowskich Unii Europejskiej.

2. Programy i Fundusze pomocy Unii Europejskiej w Polsce

3. Turystyka i Fundusze Strukturalne a unijna polityka regionalna:

a)  geneza,

b)  zasady i podstawy prawne,

b)  rola i przemiany w poszczególnych okresach programowania.

4. Turystyka i Fundusze Strukturalne w perspektywie finansowej 2007-2013:

a)  podstawy prawne i organizacyjne.

b)  cele rozwoju i zasady wydzielania obszarów problemowych,

b)  struktura budżetu,

5. Zasady organizacji dostępu do środków Funduszy Strukturalnych w Polsce z uwzględnieniem priorytetów i działań skierowanych na wspieranie turystyki i rekreacji.

 

WYBRANE AKTY PRAWNE I PROGRAMY


 1. Calypso poszerza horyzonty podróżnicze Europy, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Dział Turystyki, Luksemburg, 2010.
 1. Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
  i Komitetu Regionów, KOM(2010) 352 wersja ostateczna, 30.6.2010, Bruksela.
 1. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, COM (2005) 2020, 3.03.2010, Bruksela.
 1. Fifth Report of Economic, Social and Territorial Cohesion. Investing in Europe’s Future. Report from the Commision. European Union. Regional Policy. European Commision. Luxembourg. 2010.
 1. Komentarz do aktów prawnych Wspólnot europejskich w zakresie Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji i Zarządzania.
 1. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Listopad 2006r. Warszawa.
 1. Perspektywa finansowa na lata 2007-2013. Rada Europejska. 15915/05. CADREFIN 268. 19 grudnia 2005r. Bruksela.
 1. Podstawy Wsparcia Wspólnoty. Warszawa. Grudzień 2006.
 1. Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne wspólnotowe 2007-2013. Komisja Wspólnot Europejskich. COM (2005) 0299. 5.07.2005. Bruksela.
 1. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa.
 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 2006r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa. Listopad 2006.
 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 2006r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa. Listopad 2006.
 1. Program Operacyjny Pomoc Techniczna. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 2006r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa. Listopad 2006.
 1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 22 stycznia 2007r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa. Styczeń 2007.
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego. Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Poznań.
 1. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące finansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz rozporządzenia Rady nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. L.371/1. 27.12.2006. Bruksela-Luksemburg.
 1. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. L 210. 31.7.2006. Bruksela-Luksemburg.
 1. Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1784/1999. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. L 210. 31.7.2006. Bruksela-Luksemburg.
 1. Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. L 210. 31.7.2006. Bruksela-Luksemburg.
 1. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. L 210. 31.7.2006. Bruksela-Luksemburg.
 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) 1164/94. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. L 210. 31.7.2006. Bruksela-Luksemburg.
 1. Stanowisko Polski w sprawie polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 30 kwietnia 2004r. Warszawa. (druk powielany).
 1. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 2006r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa. Listopad 2006.
 1. Third Cohesion Report. Convergence, Competitiveness and Co-operation. European Commission. Luxembourg. 2004.
 1. Third Progress Report on Cohesion: Towards a New Partnership for Growth, Jobs and Cohesion. Communication from the Commission. Commission of the European Communities. COM (2005) 192. Brussels. 17.05.2005.
 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. D.U. Nr 227/2006, poz. 1658.
 1. Ustawa z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Dz.U. nr 216, poz. 1370).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>